ࡱ>  !"#$%&'()*+,-.70123456;89:<=>?Root Entry F3/ʗSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8 <WordDocumentV Oh+'0 , 8 D P \hpx CSQS2017 S MicrosoftNormalQ2@=^1mO@,@/ʗ@P*`k =WPS Office_11.1.0.10700_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,@ px Microsoft Chinae 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10700!4E9A019E77444A29BC8BABF4A7A70E130Table/Data WpsCustomData P*KSKSV. Ae^e^$Pl/D~4 $ hv Vs@RV(E4"]X L  CSQS020210134S CS3SQNQQg@\ CS3S"?e@\ sQNR[ZP}Y2021-2023t^Q:g-ne4 [e{t]\Ovw TGNl?e^ :NۏNekĉ[eQ:g-ne4?eV{ EQRS%c?eV{Hev cRQN:ghSThQ zhQbؚ(ؚHelWGS~ gHe/ed|ߘ[hQ0͑QNT gHeO~TQlX6e OۏQNؚ(ؚHeSU\ RRhQbcۏaNQg/ctQ0R_QNQQgsNS 9hnc 0[!^QNQQg@\0[!^"?e@\sQNpSS<2021-2023t^[!^Q:g-ne4[eeHh>vw 0[Q"S02021020S |^y s1\ZP}YhQSQ:g-ne4[e{t]\O gsQNywY N N0%NfMOnV[h guNON0NT TyTWS0QSS0uNeg0gbLhQI{Oo`v8lEN'`ё^\Lr0 hQb_U\ iOeN~v*zzhV-ne4]\O wQSOd\OR l cQNQQg0"?ewBlgbL (WdkKNMR ;`SO N~ ~ cgq gsQĉ[[e_[ iOeNޘ:gĉ^(uՋp0 f*gReQe4Vv0WeyrrQNSU\@bT\:SW(u'`:_v:gwQ 1uSQNQQg@\O TS"?e[c0WeDё0[e4V wQSOe4:gwQTvTe4hQ1uS~ꁚ[0 N e4[a0e4[a:NSWQNNQNuNv*NNTQNuN~%~~ vQ-N*NNeSbQgrnl0Q:Wg:W L] _NSbNNQNuNvvQNE\lQNuN~%~~SbQQgƖSO~Nm~~0QlNNT\O~Nm~~0QNONTvQNNNQNuN~%v~~0 V e4hQ0-N.Y"?eQ:g-ne4[L[e40e4Onc TchNT Nt^^:W.UGWNKm{nx[Tch!kve4 NP Km{kO NǏ30% N(u{|:gwQe4 NǏQNQQg0"?eS^vgؚe40vQ-N eXTvb Nt^e4.Upenc\vTv vQvsQch!k^:W.UGWNSǏ^:WgS _NSvcǑOvQNwN^:W.UGWNvgNOvw 0UQS02020073SBl ZWc Ql?a0?eV{/ec0[hQsO0eOؚHe vSR Ǐ?eV{[eR_HQۏ(u0sO0[hQS`QN:ghvc^^(u RcQN:ghvlWGS~ cۏQN:ghSؚ(ؚHe~rSU\0 N0R:_v{ %Ne c^O(uKb:gAPPI{Oo`Sb/g eO-:ge(W~cNe43u0^U_=\U_ R_[s-:g~ N3ue4 gYэN!k gYэN0W 0-:g(W;N-:gL:N[bT Q-:gzcShy^S+T-:g Ty0:gwQ Ty0uNON0~ON0WS0QSSI{Oo` gSR:gv؏^SbSR:gS 0 gHeNf*NNQN ~~Q%Ngbgq0l[NhNNN 0L&7b*g~eQ NaS S>e{tv~~cO NSvQNvsQ3uDe ;NǏKb:gAPP(W~cNe43u0RSQ:g gR-N_e4RtzScQe4Dё3u0^hQAm z~ NRtv ^ TeTSQ:g gR-N_RtzScNĉ[v3uDe Rte43uKb~0SQ:g gR-N_(W6e0R-:g~ Nb~ Ne43uT ^N2*N]\OeQ\OQ/f&TStvQ[ [&{TagNv3u {vFUwQ:g-ne4R{t|~N N{yR{t|~ U_eQ-:gOo` SbpS 0UwQ:g-ne4Dё3uh 0 v^(W-:gShy NRv ]St W[7h Dё3uh1NYuX[ 1NN-:g03ue4e e4[a0N0 NaS &7bY T^N0Y NN^SeSf v^0RG"?e@b\eX&7bOo`U_eQ NaS QQN|~0[VDe NPhQ NĉI{SVelStv ^lfSV v^ cS nSV3u0 -n{fOPυYI{[ň{|0e{|b[hQΘiؚ{|e4:gwQ (W[b[ňv^~SQ:g gR-N_nxTeS3ue4Lr{tv:gwQ (WcN3ueNv^cOv^vLvb 0bb:gTTT6erR:g{vfN 0S0 S~v-N.Y"?eQ:g-ne4Dё3upeϑ0RS_t^S(uDё+T~lDёTBRDё ;`ϑ110%v Rt gR|~\ꁨR\Pbk3uU_eQR SQ:g gR-N_SeS^lQJT \PbkStvsQe43u v^ZP}Y?eV{[ OTTT{0 N 8h[lQ:y0SQ:g gR-N_STG%Nvw 0CSQS02020047S Bl,~~[e4vsQ3uDeۏLb__[8h [e4:gwQۏL8h vQ-NLr{t:gwQQLrMQNs:W[ir8h0[&{TagN]Stve43u ^N10*N]\OeQ N+TlQ:ye [bĉ[vvsQ8h]\O e43uOo`(WQ:g-ne4Oo`lQ_Nh[elQ^ lQ:ye:N5*N]\Oe.8h[eT(W 0UwQ:g-ne4:gwQbg8h[h 0 N~{r8h[N8h[Nva[:gwQbg8h[*gǏvT-:gZPQf 0S_gbe4Oo`Gl;`lQ_lQ:y lQ:ye_ub 0UwQ:g-ne4S>ef~h 0 TGS_g^\e4S>ef~hbSQ:g gR-N_0 V DёQQN0SQ:g gR-N_[S_ge4S>ef~hQvOo`ۏL8h[ nxeT SeTS"?e@\cN~{3ubJTSe4S>eGl;`f~h0S"?e@\nxeT cgq 0CS3S"?e@\sQNĉ`l`Q"?ee4Dё NaSb S>e gsQNyvw 0CS"Q2019117 S eNBlnxOe4SeQQs0S"?e@\TSQNQQg@\SQ:g gR-N_ cL#R]0ePBl[e4vsQ3uDeۏL[8h R_e4DёQQN v^Se{vFR{t|~nxpQ0 N 'ĉ[0-:gNNONOSFU Ta[]e4:gwQ'v {~SQ:g gR-N_[8h Ta0'v-:g cgqSQ:g gR-N_QwQv Ta'f \e4DёVS"?e@\ 6qTQS"?e@\QwQv]6e0Re4DёVf Rt'0VS"?e@\ve4Dё^~~(uNQ:g-ne40 SQNQQg@\R:_[Q:g-ne4]\Ovv{ %NNbv~"} cgq^\0W{tTTL#R]~~g [ݏĉL:NǑS~JT0Pgte9e0f\Pe40Sme4DyOTLuvcw0-:g~ N3u~{e4DёvchHh1uSQ:g gR-N_R_Ɩtet0Ɩ-NO{ O{gP N\N5t^0 TGR:_^?ef:yYe ^z^?eΘi2c:g6R hQbcGSNNNXT?eV{4ls^TNR }(0 cgqQ:g0"?e@bTL##3uSt08h[lQ:yTDe NbI{wQSO]\OSQN0"?e蕤w8hg %NyO;NIN``:Nc[ /{_=[ 0UwNl?e^sQNR_QN:ghSTQ:gňYNNlWGS~v[ea 0U?eS02019010S |^y NnQlOTsNQN[:ghSuNv:Nvh cgqQ:g-ne4?eV{[eeHh c~cۏe4?eV{|~S{tT|QS[e ϑS]\ONR =[]\O#N fnxpBl ~~_U\6k'`cw[hg ZP0Re4?eV{[eT~He8h T[c0 Thg0 T=[ \Q:g-ne4?eV{=[^8O~He{t/zNe4?eV{[evhQǏ z %N T V f ǹzl^M?9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ o(aJ(CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ QJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ &(Z\ $(.{i[I;)#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ o(aJ(.TX^`pRTbdòpbTF8CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ $Ծs]G6%!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ ^`DL˽{m[M7+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ LNpr! !Ϳ}o^I;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH !.!0!&"("*"####P&R&T&*','D'ſsmgYK:!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ o(aJ( CJ o(aJ(CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ o(aJ( CJ o(aJ(CJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\D'F'V'X'v)x)z)|))))))))t^P>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ QJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ o(aJ(CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\))))))))*X*Z*\*`*b*f*h*n*p**********vqle`ZUOJGDUUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJUCJUCJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJCJo(aJmH sH nHtHCJo(aJnHtH CJaJUCJPJo(aJKH,nHtH\CJo(aJKH,nHtH\CJo(aJKH,\B*phCJOJo(aJUCJo(aJKH,\UCJ OJPJQJ^Jo(aJ ******CJo(aJmH sH nHtHU 046Xdda$$da$$da$$da$$d a$$d a$$d a$$d a$$d a$$d a$$d a$$d a$$d a$$> V (eE dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$`TZ: dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`% & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD``Nr_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`r !*"##T&,'_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`?d:?d:%o( ?d:&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJ OJPJaJ KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh$TYPN n X!oj_Fjw`f@cGf!i)&h,0 E8e::at;[=K @LgtC7DcF@BH+McW;Z2Z&C[m`P&c|czmdjeagdZi_9klmcq@z%z|~-yV]V,'F'z)|))))eE dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDx` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD@ `@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`)Z*\*^*`*d*f*j*l*n****xk 9r 9r  9r 9r 9r 9r h]hh`h 9r 9r h]hh`h 9r 9r &dPdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd` ****dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$[0P 0. A!3#2"$%*2S2P0p10900 00PP[0P 0. A!3#2"$%*2S2P0p10900 00PP 0( 8(  "ŀF((P? CS 3 S Q N Q Qg @\ eck\h[{SOz/gW[ 6#" ` ,ŀF((P? CS 3 S " ?e @\ eck\h[{SOz/gW[ 8#" `  pŀF((P? eNeck\h[{SOz/gW[ 9#" `nB  <()> v~ 12"`B c .() v~ 4"`B c .() v~ 5"hB s 6() v~ 18"* 3 ? (   x((?e,gFh 1025C"   x((?e,gFh 1026C" yt M !+tt 9"t8"t"t\"ty @ @ p @ @ p @y @C 7=y!!@